Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan
0 Produkter
Varukorg
Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Försäljningsvillkor / GDPR

GDPR

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring ("Integritetspolicy") beskriver hur Sunplex AB (nedan Kallat Sunplex), org. nr 556556-9802, Jägarvallsvägen 11 584 22 Linköping , e-mail: kundtjanst@solarplexius.com, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då Sunplex AB tillhandahåller produkter i anslutning till köp, supportärenden och övrig kontakt med Sunplex AB, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för köp som gjorts på vår webbplats 1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:
• Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
• Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
• Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t.ex. bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
• Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
• Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
• Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
• Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten. För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter: Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

2. Personuppgiftsansvarig

Sunplex AB är personuppgiftsansvarig för Sunplex behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning

3. När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?

3.1 När du besöker vår webbplats eller för att du ska kunna köpa våra produkter eller kontaktar oss för information eller service samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan:

3.2 Sunplex samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Sunplex webbplats, genomför ett köp på Sunplex webbplatser, använder dig av Sunplex support. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna tillhandahålla sina support av er produkt och erbjudanden.

4. Lagring av dina personliga upplysningar

4.1 Dina personliga upplysningar lagras I en databas hos oss. Samt i affärssystem för hantering av fakturor och redovisning.

4.2 Upplysningarna lagras på en server inom EU och dina personliga upplysningar skyddas därför dataskyddsförordningen.

4.3 Vi ansvarar för att dina personliga upplysningar ligger hos oss.

5. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

5.1 För dig som är kund till Sunplex De personuppgifter Sunplex AB samlar in och behandlar om dig (nedan kallat Kund) i egenskap av Kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer och e-post
  • Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • IP-adress och information om din användning av Sunplex webbplats
  • Uppgifter om dina inköp

6. Delning

6.1 Vi kan dela dina personliga upplysningar med till exempel fraktbolag, supportverktyg (livechat) om det är nödvändigt för att vi ska kunna hålla vårt avtal med dig.

6.2 Sunplex kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part till samarbetspartners som leverantörer av kort- eller betalningslösningar.

6.3 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part

6.4 Våra underleverantörer får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen skall alltid ske på de villkor som vi anger.

7. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Sunplex har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kund i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

8 . Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra support så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal
För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig
För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.
Vi använder också din e-postadress för att kunna skicka information, inbjudningar och kampanjer till dig, men du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att klicka på avregistreringslänken i foten av utskicket.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av dina uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.
När begränsningen upphör ska vi som personuppgiftsansvariga informera dig om detta.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot Sunplex AB's behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om Du invänder mot behandlingen i sådana fall får Sunplex AB endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Den registrerade har alltid rätt att invända mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till dataportabilitet
Den registrerade har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst.
Sunplex AB är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal.
Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

9. Radering av personliga uppgifter

9.1 Vi lagrar endast personliguppgifter så länge det uppfyller det syfte som krävs för att vi ska tillhandahålla support gentemot er som Kund, eller krävs enligt lag.

9.2 Vi raderar dina uppgifter när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete, vilket just nu är sju år (enligt Bokföringslagen).

9.3 Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

9.4 Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

9.5 Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

9.6 Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

10. Vad är cookies och hur använder vi det?

Hur vi hanterar cookies hittar ni i följande dokument Hantering av cookies

11. Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:
Telefon: 08-657 61 00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Försäljningsvillkor Sunplex AB

Företagsinfo

Sunplex AB
Jägarvallsvägen 11
584 22 LINKÖPING
orgnummer 556556-9802
013-870 41

Öppettider kundtjänst

Måndag - Fredag 08.00-17.00

Pris och frakt

Alla priser anges inkl. moms samt frakt. Du kan betala med kort, Paypal eller via postförskott.

Betalning

Betala med kontokort tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av Klarna / Nets med säker kryptering enligt strikt banknorm (3D-Secure). Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning. Vi erbjuder klarna / Nets där du har möjlighet att betala med faktura, kort, delbetalning samt paypal.

Kortbetalning

Hos Solarplexius betalar du tryggt och säkert med kort över Internet.

Du är skyddad

Via vår betalningspartner Nets och Klarna erbjuder vi ett säkerhetssystem vilket verifierats av Visa och MasterCard. Systemet kallas för 3D-secure. På detta sätt kan du som kund känna dig trygg när du betalar med kort i vår webbshop.

Extra trygghet

För att ytterligare säkra vår lösning, har vi valt att arbeta med 128-bit SSL-kryptering. Detta innebär att alla känsliga kortuppgifter du knappar in går över en krypterad förbindelse via våra externa betalningspartner (Nets / Klarna). Inga kortdata passerar eller lagras hos Solarplexius.

Har du frågor?

För ytterligare information kring vår betallösning, ring vår kundservice 013-870 41 eller kontakta våra partners (Klarna) (Nets)

Återköp & ångerrätt

I enlighet med distansköplagen kan du, alltid (inom 30 dagar) skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka. Varan du skickar tillbaka måste vara oanvänd. Ingen ersättning kan betalas ut om varan använts. Fyll i följande retursedel så skickar vi dig anvisningar för returfrakt. Vi står för returfrakten, adresskort förmedlas av oss. Du kan även använda konsumentverkets ångerblanket. Innan du skickar ditt paket måste du alltid ta kontakt med oss per telefon.

Leverans

Din leverans skickas normalt alltid nästkommande vardag.

Outlösta paket

Paket som skickats med postförskott och inte hämtas ut kommer att faktureras 250 kr.

Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Sunplex så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen.
Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.
Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor köpta från Sunplex AB.
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta vår reklamationsavdelning på telefon 013-870 41.

Transportskadat gods

Transportskador skall omgående anmälas till transportören och Sunplex. Var noga med att kontrollera din försändelse vid mottagandet, att du fått riktigt antal kolli jämfört med frakthandlingen och att allt gods är oskadat.

I händelse av tvist

I de fall en tvist uppstår mellan Solarplexius och kunden skall parterna i första hand lösa dessa med en överrenskommelse. Om parterna inte kan enas får tvisten avgöras av ARN (Allmänna Reklamationsnämnden)
Telefon: 08 508 860 00
E-post: arn@arn.se
Webbplats: https://www.arn.se/
Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm

Har du frågor som rör ångerrätten kan du finna svar på Konsumentverkets webbplats. information finns också på EU ODR´s webbplats

Övrigt

Vi ingår inte avtal med minderåriga utan målsmans godkännande.

Hantering av personuppgifter

Sunplex AB sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående erbjudanden och dylikt. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.